Sakkie Parsons E-pos Bediening

 Print Page

IS JUDAS ISKÁRIOT HEMEL TOE? - DEEL 2 VAN 4

IS JUDAS ISKÁRIOT HEMEL TOE? – Deel 2 van 4

Sakkie Parsons

Iemand het as volg aan my geskryf:

“Sakkie ons almal weet dat Judas JESUS verraai het vir die 30 silwerstukke, en dat hy homself gehang het nadat hy die geld en Jesus verraai het. Maar nou wil ek weet gaan Judas nog steeds hemel toe?”

Hier is dan hoe ek die Woord hier verstaan en dan natuurlik ook hoe ek glo:

Ek het in die vorige skrywe oor Judas Iskáriot gewys dat Judas Iskáriot volledig dissipel / kind van God was.

Nou is die vraag:

“Waarom sal iemand jou God en Verlosser verraai en willens en wetens na, wat in jou menslike verstand, ‘n onmenslike, verskriklike dood is, stuur?  Waarom iemand vir wie jy lief is, met voorbedagte rade, na so ‘n verskriklike dood stuur?”

Daar is mense wat beweer dat Judas Iskáriot, soos so baie mense van daardie tyd, gedink het dat Jesus die Messias is wat die Jode van die Romeine gaan verlos en omdat Jesus so getalm het om dit te doen en ook so vol liefde vir Sy medemens was, wat die Romeine ingesluit het, hy as’t ware vir Jesus wou forseer om te doen, wat hy volgens Judas Iskáriot, gekom het om te doen.

Dat hy kon geredeneer het, as Jesus op pad kruis toe is, Hy gedwing gaan word, om dit so te stel, Sy hand te wys.

Omdat daar volgens my nie Bybelse bewyse daarvoor is nie, dink ek dat dit maar net ‘n teorie is.

Volgens wat ek uit die Woord sien, was dit verseker geld.

Nou vra ek weer soos aan die begin van hierdie skrywe: “Waarom sal iemand jou God en Verlosser verraai en willens en wetens na, wat in jou menslike verstand, ‘n onmenslike, verskriklike dood is, stuur? Waarom iemand vir wie jy lief is, met voorbedagte rade, na so ‘n verskriklike dood stuur?”

Ek glo dit was geld en alles wat met geld en rykdom gepaard gaan.
Iemand vra dalk nou:
“Sakkie dink jy werklik dat ‘n mens vir Hom, wie jy dink jou God en Verlosser is, vir geld en gepaardgaande rykdom sal verraai? Dink jy werklik dat ‘n mens, iemand vir wie jy lief is, vir geld en rykdom sal verraai?”

Ek antwoord dan graag met die sterkste uitspraak wat ek al ooit oor rykdom gehoor het en dan is dit Jesus self wat die uitspraak gemaak het:

MAT 19:23-26 
23 “En Jesus sê vir Sy dissipels: ‘Voorwaar Ek sê vir julle dat ‘n ryk man beswaarlik in die koninkryk van die hemele sal ingaan.
24  En verder sê Ek vir julle, dit is makliker vir ‘n kameel om deur die oog van ‘n naald te gaan as vir ‘n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan.
25  Toe Sy dissipels dit hoor, was hulle baie verslae en sê: Wie kan dan gered word?
26  Maar Jesus het hulle aangekyk en vir hulle gesê: By mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik.”

Vir my is een van die duidelikste bewyse van hoe waar Jesus se woorde is en hoe ver mense sal gaan terwille van die god mammon, dat, in groot dele van die kerk van Christus, deel van die denominasie se leer is dat jy jou tiende, dan is dit natuurlik net die geld-gedeelte, moet betaal.

By sommige gemeentes kan jy nie eens op ‘n raad dien as jy nie jou tiende, net die geldelike gedeelte natuurlik, betaal nie.

Dit maak dan nie saak van hoeveel ander wonderlike talente jy het, of hoe helder jou lig vir Jesus skyn nie, sonder jou tiende in die gemeente se bankrekening, is ‘n plek op een van die rade van die gemeente vir jou taboe.

Hierdie mense kyk so teen die god mammon vas, dat as jy dit nie geweet het nie, jy om die dood nie sou kon glo dat die meeste van hierdie teoloë, ek praat van die herders van die betrokke gemeentes natuurlik, baie jare teologie bestudeer het en dat hulle werk daaruit bestaan, dat hulle gereeld, baie gereeld, die Bybel moet lees.

Natuurlik moet jy en ek gee - maar ‘n tiende spesifiek - nee. Dit is ‘n leuen uit die hel uit.

Gee asseblief aan die kerk  meer as daardie sogenaamde tiende as jy kan, en as jy nie kan nie, gee wat jy kan, maar moet nooit gee wat jy nie regtig wou gee nie. Jy beïndruk nie ons Here nie. Want, Hy het die volgende laat skryf omdat Hy wil hê dit moet sonder dwang en vol liefde wees:

2KOR 9:7  “Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het ‘n blymoedige gewer lief.
2KOR 9:8  En God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk.”

Mense het vir allerlei redes, allerlei dinge die kerk ingebring en baie dinge uit die Evangelie van Jesus geneem om die kerk te help floreer en om aanvaarbaar vir mense te wees.

Daar is baie geleerdes in die kerk van Christus wat soos Judas, as ‘n dissipel van Jesus, met groot ywer vir ons Here begin het maar, soos hulle volgens hulle die behoefte in die kerk gesien het, of dit nou geld of getalle was, nie werklik meer geglo het dat God, wat die werk begin het, dit ook sal voleindig nie, dinge begin verander het en in hulle kleingeloof, wat toe eintlik ‘n valse geloof geword het, begin verkondig:

“Tye het verander, nou doen ons hierdie en daardie om die kerk so ‘n hupstoot te gee.”

Soos ek altyd sê, “as jy dit afsny tot op die been,” hoef hulle vandag nie ‘n sentimeter vir Judas Iskáriot agteruit te staan in hulle verraaiing van Jesus Christus nie.

Terug by Judas Iskáriot. By hom was dit natuurlik ook nie anders nie. Hy het as ‘n dissipel van Jesus begin, wat onder leiding van die Gees van ons Here, duiwels kon uitdryf,vir siekes kon bid en hulle het gesond geword:

MAT 10:1-5 
1 “En Hy het sy twaalf dissipels na Hom geroep en aan hulle mag gegee oor onreine geeste, om hulle uit te dryf en om elke siekte en elke kwaal te genees.
2  En dit is die name van die twaalf apostels: die eerste Simon wat Petrus genoem word, en Andréas, sy broer; Jakobus, die seun van Sebedéüs, en Johannes, sy broer;
3  Filippus en Bartholoméüs; Thomas en Matthéüs, die tollenaar; Jakobus, die seun van Alféüs, en Lebbéüs wat genoem word Thaddéüs;
4  Simon Kananítes en Judas Iskáriot, die een wat Hom verraai het.
5  Jesus het hierdie twaalf uitgestuur …”

Toe begin Judas met die geld van Jesus en die dissipels werk. Ons lees byvoorbeeld:

JHN 13:29  :Want sommige het gedink, terwyl Judas Iskáriot die beurs gehad het, dat Jesus vir hom sê: Koop wat ons nodig het vir die fees; of dat hy iets aan die armes moes gee.”

Toe word hy so lief vir geld, dat Jesus hom selfs by geleentheid moes teregwys:

JHN 12:3-7 
3 “En Maria het ‘n pond egte, baie kosbare nardussalf geneem en die voete van Jesus gesalf en Sy voete afgedroog met haar hare. En die huis is vervul met die reuk van die salf.
4  Toe sê een van sy dissipels, Judas Iskáriot, die seun van Simon, wat Hom sou verraai:
5  Waarom is hierdie salf nie vir drie honderd pennings verkoop en die geld aan die armes gegee nie?
6  En dit het hy gesê, nie omdat hy oor die armes besorg was nie, maar omdat hy ‘n dief was en die beurs gehad het en die bydraes geneem het.
7  Toe sê Jesus: Laat haar staan; sy het dit bewaar vir die dag van my begrafnis.”

Ja, hy begin as iemand wat in die Naam van Jesus wonders kon doen en hy eindig, dat Jesus se Gees hom verlaat het en satan se gees in hom kom woon het:

JHN 6:70  “Jesus antwoord hulle: Het Ek nie julle twaalf uitverkies nie? En een van julle is ‘n duiwel!
JHN 6:71  En Hy het bedoel Judas Iskáriot, die seun van Simon; want hy sou Hom verraai, hy wat een van die twaalf was.”

So, vra jy my waarom Judas Iskáriot Jesus verraai het, dan antwoord ek: Omdat Judas Iskáriot mammon, die god van geld, liewer gekry het as vir Jesus, en toe sy eie wil gebruik het om sy rug op Jesus te draai en met satan in sy hart en met sy oë op die god mammon, van Jesus af weg te stap.

Dus, kind van God, laat ons op ons hoede wees vir satan en die god mammon en die rykdom en al die ander dinge wat daarmee gepaard gaan. Want Jesus self sê in hierdie verband aan ons:

LUK 12:15  “En Hy sê vir hulle: ‘Pas op en wees op julle hoede vir die hebsug, want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie.’”

Moet nie vasgevang word in die gejaag na meer en meer en meer nie. Iemand gaan skade ly en dit is gewoonlik jyself.

Jy gaan dalk òf ‘n verhouding met iemand vir wie jy lief is, verloor, òf jy gaan jou gesondheid verloor, maar as ek die Woord reg verstaan, is die kans die grootste dat jy verby Jesus, agter mammon aan gaan hardloop en so jou verhouding met Jesus gaan verloor en so in die hel, sonder jou geld, ens., gaan beland.

Wat egter vir rykdom en hebsug  geld, geld uiteindelik vir al die ander dinge in die wêreld en ja, ongelukkig ook in die kerk, wat jou verhouding met ons Here en ook Sy Evangelie kan besoedel.

So – luister hierna:

HEB 13:5  “Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het, want Hy het gesê: Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie.”

Groete,
Sakkie

 

E-pos: bediening@sakkieparsons.co.za
Webtuiste: www.sakkieparsons.co.za
Sel:  083 457 6669    

Judas 1:24-25 „Aan Hom nou wat magtig is om  julle van struikeling te bewaar en julle sonder gebrek voor Sy heerlikheid te stel met gejuig,  aan die alleenwyse God, ons Verlosser, kom toe heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou tot in alle ewigheid!  Amen.”

Indien u hierdie e-pos lees en wel gereelde e-pos van my wil ontvang, stuur asseblief u volle e-pos adres in die “subject box” na:   bediening@sakkieparsons.co.za
Moet asseblief nie ‘n leë e-pos stuur nie.
Aangesien ek blind is en gebruik maak van ‘n sagteware program waar die rekenaar met my praat, sal ek nie weet of dit ‘n foto of leë e-pos is wat ek ontvang nie.  In albei gevalle sal my rekenaar net stil bly.

“Aan Hom nou wat magtig is om julle vir struikeling te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig, aan die alleenwyse God, ons Verlosser, kom toe heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou tot in alle ewigheid! Amen." Judas 1:24-25